DIY – How To Make SPLIT RING – Fishing Hacks – Làm Vòng Tách Câu Cá

Fishing Hacks

Products You May Like

Fishing experience
Making fishing Split Ring – Diy – Fishing Tips
Làm vòng Tách câu cá
Name is Split Ring, because when used to Split it. You do with stainless steel good elastic wire, Use very good .
Tên là Vòng Tách , vì khi dùng phải Tách nó ra . bạn làm lấy với dây thép không rỉ loại đàn hồi tốt , chẳng kém gì của Nhật S X .

Products You May Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.